Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie, ul. Długa 26, 24-105 Baranów

Cel projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w publicznym systemie ochrony zdrowia poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w SPZOZ Baranów oraz pakietu usług z obszaru e-zdrowia dostępnych bezpośrednio przez pacjentów placówki. Realizacja pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania Zakładu poprzez umożliwienie realizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zakres projektu:

Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze e-zdrowia, zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla pacjentów. Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia połączone z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Zakładu (prace instalacyjne okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą oraz zakup sprzętu komputerowego w tym serwera dla aplikacji, serwera NAS, UPS).

Wartość projektu: 327.624,34 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 278.480,68 zł.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-02 10:47:03
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-08-02 10:47:03
Odsłon: 3583
Dziennik zmian

Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Działając na podstawie art. 33 ust 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), informuję, że Gmina Baranów przystąpiła do realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPLU.02.01.00-06-0009/16-00 – Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego).

Funkcję Partnera Wiodącego projektu pełni Miasto Zamość.

Projekt jest realizowany z partnerami z sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zasady partnerstwa oraz podział zadań pomiędzy partnerami określa umowa partnerska z dnia 12 października 2016 r.

W ramach projektu oprogramowanie stosowane przez Urząd Gminy Baranów, zostanie dostosowane pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wdrożone e-usługi publiczne oraz portale dla obywateli zbudują platformę dialogu społecznego oraz komunikacji społecznej, natomiast modernizacja, zintegrowanie systemów dziedzinowych oraz uczestnictwo w szkoleniach znacznie wpłynie na jakość pracy pracowników Urzędu Gminy Baranów.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-26 16:12:52
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-01-24 20:54:36
Odsłon: 6442
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.