Poradnik interesanta (Jak załatwić sprawę?)

Pomoc / Gdzie szukać sprawy?

Podatki i opłaty lokalne:

 • Deklaracja na podatek rolny,
 • Informacja w sprawie podatku rolnego,
 • Deklaracja na podatek leśny,
 • Informacja w sprawie podatku leśnego,
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
 • Podatek od środków transportowych,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka gruntami, gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska:

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami,
 • Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej,
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Stanu Cywilnego i Działalność Gospodarcza:

 1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
  • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W zakresie nieruchomości:
  • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym.
 3. W zakresie ewidencji ludności:
  • Wydanie dowodu osobistego lub jego wymiana,
  • Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu,
  • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  • Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
  • Wymeldowanie z pobytu stałego.
 4. W zakresie USC:
  • Wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • Sporządzenie aktu urodzenia dziecka nowonarodzonego,
  • Sporządzenie aktu zgonu,
  • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
  • Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  • Rejestracja małżeństw, zaświadczenia do Kościoła,
  • Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym,
  • Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka,
  • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  • Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa,
  • Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich.
 5. Zgłaszanie zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Infrastruktura drogowa, transport publiczny, archiwum zakładowe:

 • Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia w nim robót
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim obiektów reklamowych
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności
 • Warunki wjazdu na drogę objętą zakazem ruchu lub zatrzymywania się
 • Udostępnianie akt z zasobu Archiwum Zakładowego

Stypendia szkolne:

 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne

Alkohol:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych,
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Biuro Obsługi Komunalnej:

 • Zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 1. Pomoc społeczna:
  • Zasiłek stały,
  • Zasiłek okresowy,
  • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.
 2. Świadczenia rodzinne:
  • Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe),
  • Zasiłek pielęgnacyjny,
  • Świadczenia pielęgnacyjne,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • Świadczenie rodzicielskie,
  • Świadczenie wychowawcze Program Rodzina 500+,
  • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-26 12:53:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-02-17 08:45:12
Odsłon: 20786
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.