Słownik skrótów

ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARR
Agencja Rynku Rolnego
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
DUWL
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub.)
Dz. U.
Dziennik Ustaw
EFS
Europejski Fundusz Społeczny
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
ESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
GO
Gospodarka odpadami
JST
Jednostki Samorządu Terytorialnego
KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
LGD
Lokalna Grupa Działania
LUW
Lubelski Urząd Wojewódzki
MPZP
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NGO
skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje
NIK
Najwyższa Izba Kontroli
NPPDL
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
OKW
Okręgowa Komisja Wyborcza
OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
PGN
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
PKW
Państwowa Komisja Wyborcza
PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRGiPID
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
PROW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PUP
Powiatowy Urząd Pracy
PZ
Profil Zaufany
RG
Rada Gminy
RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa
RPO WL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SPZOZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TERYT
Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny
UE
Unia Europejska
UG
Urząd Gminy
USC
Urząd Stanu Cywilnego
UMWL
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZSP
Zespół Szkolno-Przedszkolny

Jednostki organizacyjne

GBP
Gminna Biblioteka Publiczna
GCK
Gminne Centrum Kultury
GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ministerstwa

MC
Ministerstwo Cyfryzacji
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
ME
Ministerstwo Energii
MF
Ministerstwo Finansów
MGMiZS
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MIiB
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MON
Ministerstwo Obrony Narodowej
MRPiPS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRiRW
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MR
Ministerstwo Rozwoju
MSP
Ministerstwo Skarbu Państwa
MSiT
Ministerstwo Sportu i Turystyki
MSWiA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MS
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
MZ
Ministerstwo Zdrowia
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-09 13:47:32
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-10-09 13:27:13
Odsłon: 7250
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.