OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 23 maj 2023r.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza

 ROKOWANIA

 po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gródek, gmina Baranów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 23 o powierzchni 1,4394 ha.

Położenie

Gródek

Nr działki

23

Powierzchnia nieruchomości

1,4394 ha

KW

LU1P/00050138/6

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie Gródek, gmina Baranów stanowi grunt zabudowany budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną na poddaszu. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt w części szkolnej nie jest użytkowany od 2003 r. i jest w złym stanie technicznym. 

Według ewidencji gruntów:

Bi – 0,4916 ha;

Ls V – 0,2987 ha;

Lzr R VI – 0,2656 ha;

R V – 0,3835 ha.

Działka od północy graniczy z kompleksem lasu. Bezpośredni dojazd stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej.

Zlokalizowany na działce budynek byłej szkoły zbudowano na rzucie prostokąta, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 375 m2. Powierzchnia użytkowa części szkolnej wynosi 312,09 m2, powierzchnia części mieszkalnej wynosi 208,01 m2, a powierzchnia piwnic wynosi 93,93 m2.

Budynek posiada poważne uszkodzenia konstrukcji i kwalifikuje się do generalnego remontu lub rozbiórki. Na działce zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Działka posiada ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach murowanych posiadające liczne uszkodzenia. W granicy działki 23 dostępna jest sieć elektryczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów – I etap, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/263/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 27 poz. 806 z dnia 01 marca 2009 r.), działka nr 23 przeznaczona jest:

 • pod tereny usług  - symbol K1U (pow. ok. 11407 m2);
 • pod tereny lasów – symbol K3ZL (pow. ok. 2987 m2).

Termin zagospodarowania nieruchomości

-//-

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

15 grudnia 2022 r.

Obciążenia

Bez obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Bez zobowiązań

Cena wywoławcza nieruchomości

250.000,00 (netto) + 23% podatek VAT

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

W tym:

248.000,00 (netto) + 23% podatek VAT (działka budowlana);

    2.000,00 (grunt leśny).

Wadium

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż

Terminy przeprowadzonych przetargów

·         I przetarg odbył się w dniu 02 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym;

·         II przetarg odbył się w dniu 30 marca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach

Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. godz. 1400   w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów  ul. Rynek 14. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 27 czerwca 2023 r. – sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Cena proponowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu        o rokowaniach.

Do ustalonej ceny w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, pok. nr 13 lub pod nr tel. 81 883 40 45 w. 13.

Przedmiot rokowań można oglądać w dniach d 23.05.2023 r. do dnia 21.06.2023 r., w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań

Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów przy ul. Rynek 14, sala nr 13 w dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 1000.

Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.

Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia następuje w obecności uczestników rokowań.

Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

Zaliczkę w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) winna być wniesiona w pieniądzu i najpóźniej do dnia 21 czerwca 2023 r.  wpłacona na rachunek bankowy Gminy Baranów prowadzony przez Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr  30 8736 0006 2004 0081 6975 0003.

W tytule przelewu należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz dopisek „Rokowania 27 czerwca 2023 r. – sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej”.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Baranów.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Uczestnikom, którzy nie wygrają rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia rokowań.

Zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis ` z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań, właściwych potwierdzonych notarialnie pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest wolne od opłaty skarbowej.

 1. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg, lub powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań.
 3. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-5 i 10-12.
 4. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:
  1. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 26 ust. 3;
  2. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;
  3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;
  4. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
 1. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
  1. nie odpowiadają warunkom rokowań;
  2. zostały złożone po wyznaczonym terminie;
  3. nie zawierają danych wymienionych w § 26 ust. 2 lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów, o których mowa w § 26 ust. 3;
  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 1. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
 2. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
 3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala kandydata na nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
 5. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
 6. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
 7. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
 8. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony dzierżawcą lokalu, zalicza się na poczet ceny dzierżawy lokalu.
 9. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 10. Wydzierżawiający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi Dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy lokalu.
 11. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy dzierżawy, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 12. Przed przystąpieniem do rokowań uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem rokowań. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym w dniu rokowań.

Baranów, dnia 23 maja 2023 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 07:43:46
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-05-24 13:21:40
Odsłon: 52
Dziennik zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie (LU.ZUZ.3.4210.135.2023.AH)

Plik PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie (LU.ZUZ.3.4210.135.2023.AH)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-12 09:36:30
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-05-11 08:14:07
Odsłon: 66
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku.

Wójt Gminy Baranów informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku. Została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-09 23:04:27
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-05-09 23:04:27
Odsłon: 63
Dziennik zmian

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) i §14 ust. 1 uchwały nr XL/246/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 r.

Czytaj więcej...

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-18 12:42:18
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-04-18 12:41:57
Odsłon: 108
Dziennik zmian

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku.

Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w związku z uchwałą Nr XL/246/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-11 14:33:33
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-04-11 14:33:22
Odsłon: 121
Dziennik zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Plik PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-06 14:11:03
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-03-06 14:11:03
Odsłon: 162
Dziennik zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego (2)

Wójt Gminy Baranów informuje, że samorząd Gminy Baranów przystąpił do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców z terenu Gminy Baranów od dnia 01.01.2023r. do 30.04.2023r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-02 12:46:26
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-01-02 12:46:26
Odsłon: 244
Dziennik zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego

Wójt Gminy Baranów informuje, że samorząd Gminy Baranów przystąpił do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców z terenu Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-02 12:47:20
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-11-04 14:17:03
Odsłon: 364
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Baranów ogłasza

 

ROKOWANIA

 

 po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

 

na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 38 m2, znajdującego się w budynku  świetlicy wiejskiej w Czołnie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka: nr 85 o pow. 0,057 ha

Położenie

Czołna

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW LU1P/00085337/5

Działka nr 85

Powierzchnia nieruchomości

0,057 ha

Opis nieruchomości;

 

Zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0057 ha, wchodząca  w skład działki nr 85, położonej w obrębie Czołna, gm. Baranów. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi: lokal użytkowy o powierzchni 38 m2, składający się z trzech pomieszczeń, znajdujący się w budynku świetlicy wiejskiej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z  planem zagospodarowania  U- tereny usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości

31 marca 2023 r.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

400,00 zł (netto) + 23% podatek VAT / całość

Terminy wnoszenia opłat

Miesięcznie, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu będzie rewaloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS, począwszy od 2024 roku

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie;

Dzierżawa na okres 5 lat

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

28 czerwca 2022 r.

Obciążenia nieruchomości

Brak obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak zobowiązań

Terminy przeprowadzonych przetargów

·         I przetarg odbył się w dniu 01 sierpnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym;

·         II przetarg odbył się w dniu 09 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału         w rokowaniach

Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych w terminie do dnia 24 listopada 2022 r. godz. 1400                     w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów  ul. Rynek 14. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 29 listopada 2022 r. – dzierżawa lokalu użytkowego Czołna”

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań                 i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Cena proponowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu o rokowaniach.

Do ustalonej ceny w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT          w wysokości 23%.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać        w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, pok. nr 13 lub pod nr tel. 81 883 40 45 w. 13.

Lokal użytkowy będący przedmiotem rokowań można oglądać w dniach od 27.10.2022 r. do dnia 24.11.2022 r., w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań

Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów  w Baranowie przy ul. Rynek 14, sala nr 13 w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 1000.

Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.

Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia następuje w obecności uczestników rokowań.

Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

Zaliczkę w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) winna być wniesiona w pieniądzu i najpóźniej do dnia 24 listopada 2022 r.  wpłacona na rachunek bankowy Gminy Baranów prowadzony przez Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr  30 8736 0006 2004 0081 6975 0003.

W tytule przelewu należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz dopisek „Rokowania 29 listopada 2022 r. – dzierżawa lokalu użytkowego Czołna”.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Baranów.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Uczestnikom, którzy nie wygrają rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia rokowań.

Zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania dzierżawcy lokalu

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis ` z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań, właściwych potwierdzonych notarialnie pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest wolne od opłaty skarbowej.

 1. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg, lub powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań.
 3. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-5 i 10-12.
 4. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:

1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 26 ust. 3;

2) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

4) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 1. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1) nie odpowiadają warunkom rokowań;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymienionych w § 26 ust. 2 lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów, o których mowa w § 26 ust. 3;

4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 1. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
 2. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
 3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala dzierżawcę lub stwierdza, że nie wybiera dzierżawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Baranów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 rokuw sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), informuję:

 1. W dniu 29 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy Baranów ul. Rynek 14 przeprowadzono rokowania na dzierżawę.  
 2. Przedmiotem rokowań był lokal użytkowy o pow. 38 m2, znajdujący się w budynku świetlicy wiejskiej w Czołnie.
 3. Cena wywoławcza do rokowań wynosiła:
  - 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) – netto + 23% podatek VAT.
 4. Do rokowań nie przystąpił żaden uczestnik.

Baranów, dnia 02 grudnia 2022 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-05 10:11:56
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-10-28 22:55:23
Odsłon: 371
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2022 roku.

Wójt Gminy Baranów informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2022 roku. Została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia”  w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-04 12:47:08
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-03-04 12:47:08
Odsłon: 618
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.