Obwieszczenie GK.6733.1.4.2013 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 14 czerwca 2013 r. na wniosek Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, została wydana decyzja nr GK.6733.1.2013 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowego punktu zlewnego i budynku technicznego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Baranowie - dz. o nr. ew. 864, 863/1, 865/1 i 866/1 w Baranowie.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Referacie ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie GK.6733.1.4.2013

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:03:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-06-14 08:21:07
Odsłon: 1939
Dziennik zmian

Obwieszczenie/Zawiadomienie GK.6733.1.3.2013 o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do odbiornika, zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 864, 863/1, 865/1 i 866/1 w Baranowie.

Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.1.3.2013

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:03:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-05-31 09:18:53
Odsłon: 1642
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.1.2013 z dnia 17 maja 2013 r.

GK.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do odbiornika, zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 864, 863/1, 865/1 i 866/1 w Baranowie.

Obwieszczenie GK.6733.1.2013 z dnia 17 maja 2013 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:03:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-05-17 10:36:27
Odsłon: 1962
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.2.3.2012

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2012 r. została wydana decyzja nr GK.6733.2.2012 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 283, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 341, 277/2, 277/3, 305/1, 305/2, 338, 439/2, 439/4, 439/5, 439/7, 439/8, 516, 517, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564/2, 565, 566, 440/2, 567/1, 829.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.2.3.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-26 22:30:58
Odsłon: 2266
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.1.3.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2012 r. została wydana decyzja nr GK.6733.1.2012 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 410, 458, 459, 460, 497, 503, 395/3, 396, 397, 409/1, 457, 462/3, 463/3, 538, 673/1, 673/3, 674/1, 674/2, 674/3, 675/3, 675/4, 676/2, 676/4, 677, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/2, 745/5, 746, 747/2, 748, 749, 750, 757/3, 758, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 780, 782/1, 796/1, 796/2.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.1.3.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-26 22:27:35
Odsłon: 2232
Dziennik zmian

Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.2.2.2012

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamierzenia inwestycyjne polegające na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 283, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 341, 277/2, 277/3, 305/1, 305/2, 338, 439/2, 439/4, 439/5, 439/7, 439/8, 516, 517, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564/2, 565, 566, 440/2, 567/1, 829.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.2.2.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-05 22:52:42
Odsłon: 2171
Dziennik zmian

Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.1.2.2012

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamierzenia inwestycyjne polegające na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 410, 458, 459, 460, 497, 503, 395/3, 396, 397, 409/1, 457, 462/3, 463/3, 538, 673/1, 673/3, 674/1, 674/2, 674/3, 675/3, 675/4, 676/2, 676/4, 677, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/2, 745/5, 746, 747/2, 748, 749, 750, 757/3, 758, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 780, 782/1, 796/1, 796/2.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.1.2.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-05 22:50:24
Odsłon: 2087
Dziennik zmian

Przystąpienie do sporządzenia zmian w MPZP gminy Baranów - II etap

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – II etap

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:09:16
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-28 09:15:43
Odsłon: 1689
Dziennik zmian

Przystąpienie do sporządzenia zmian w MPZP gminy Baranów - I etap

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – I etap

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:09:16
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-28 09:14:15
Odsłon: 1751
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2010 r.

Oryginał ogłoszenia:
Data modyfikacji/dodania: 2010-02-01 14:29:06
Data akceptacji: 2010-02-01 14:29:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
z dnia 1 lutego 2010 r.

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załącznik:

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 1 lutego 2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:11:49
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-03-09 09:01:06
Odsłon: 1871
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.