Historia zmian : ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 27 marca 2020r. (OŚ.6220.1.4.2020)

Data utworzenia:  2020-03-27 08:58:29   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

podaję do publicznej wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Baranów znak: OŚ.6220.1.3.2020 umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10188 Baranów na działce nr ewid. 1/1, obręb: Czołna,
24 – 105 Baranów”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pok. nr 14 w godzinach urzędowania.

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Baranów, wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czołna. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Wójt Gminy Baranów
/-/
Mirosław Roman Grzelak

Plik PDFZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 27 marca 2020r. (OŚ.6220.1.4.2020)Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.