Historia zmian : Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 04 stycznia 2022 r. (OŚ.6220.2.8.2021-2022)

Data utworzenia:  2022-01-04 13:01:30   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373) oraz art. 36 § 1 i art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),

 zawiadamiam,

 że prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ok. 1 MW wraz ze stacją transformatorową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Huta” nie może być załatwione w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.  

Planowany termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 31 stycznia 2022 r.                                

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman GrzelakPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.