Historia zmian : INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (25.02.2022 r. – 30.03.2022 r.)

Data utworzenia:  2022-03-31 12:59:48   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Od ostatniej sesji zwyczajnej (25 lutego 2022 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 11 zarządzeń. Dotyczyły głównie spraw finansowych oraz przetargów.
 • Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie pod nazwą Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego. Przetarg składał się z 4 części:
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW Czołna,
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW Śniadówka,
  • Przebudowa pompowni wody w miejscowości Huta,
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów.

  Unieważnione zostało postępowanie na część 3, ponieważ złożona została tylko jedna oferta na kwotę 1.114.933 zł, która prawie trzykrotnie przekraczała budżet zaplanowany na tę część.

  W związku z tym wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na rezygnację z części 3 i przeznaczenie tych środków na część 4. Urząd Marszałkowski wyraził na to zgodę i dokonaliśmy rozstrzygnięcia przetargu na część 1, 2 i 4.

  W części 1 złożono 3 oferty w cenie od 175.705,50 zł do 215.681,00 zł. Wybrana został oferta firmy RAWICOM SA z Łabiszyna za kwotę 175.705,50 zł.

  W części 2 złożono 3 oferty w cenie od 96 087,60 zł do 120 380,00 zł. Tu również wybrana została oferta firmy RAWICOM SA z Łabiszyna za kwotę 96.087,60 zł

  Umowy na część 1 i 2 zostały podpisane w dniu 16 marca 2022 r.

  W części 4 złożono 4 oferty w cenie od 773 178,00 zł do 3 418 170 zł. Wybrana została oferta firmy INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki z Lisowa za kwotę 773.178,00 zł.  Umowa została podpisana w dniu 16 marca 2022 r. Wykonawca rozpoczął prace i deklaruje zakończenie inwestycji w kwietniu.

  Przebudowę pompowni ścieków w Hucie złożyliśmy jako projekt do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

 • Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka. Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 1, 413 km – wzmocnienie i poszerzenie podbudowy z kruszywa oraz dwie warstwy asfaltu po 4 cm grubości, na szerokości 3,5 m. Wpłynęły 4 oferty w cenie od 870.074,53 zł do 1.135.694,09 zł. Wybrana została oferta konsorcjum firma PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza za kwotę 870.074,53 zł. Umowa została podpisana w dniu 29 marca br. Zakłada się realizację zadania w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy, czyli do końca sierpnia droga powinna być oddana do użytku.  Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Przebudowy Dróg.
 • Przeprowadzony został przetarg na Budowę placu zabaw w miejscowości Huta. Wpłynęło 9 ofert w cenie od 60.000,00 zł do 115.000,00 zł. Wybrana została oferta firmy Beata Wilczyńska ANBET z Łucki za kwotę 60.000,00 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 7 kwietnia – jeśli nie będzie odwołań. Wymagany termin zakończenia inwestycji to 2 miesiące od podpisania umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • W dniu 29 marca ogłoszony został przetarg na zadanie Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby projektu pn. „Seniorzy w Gminie Baranów”. Termin otwarcia ofert - 14 kwietnia 2022 r. godz. 12:30.
 • Przygotowujemy się do realizacji inwestycji na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z pierwsze edycji naboru:
 • Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra (łączna długość – 4,733 km). Mamy kompletną dokumentację, w tym zwolnienie z budowy kanału technologicznego oraz przeprowadzoną procedurę środowiskową i zgłoszenie robót budowlanych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem na wykonanie tego zadania jest przewidziana kwota 4.461.737 zł. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert do 23 marca. Wpłynęły 3 ofert w cenie od 5.197.316,66 zł do 6.501.454,87 zł. Ze względu na duże przekroczenie budżetu postępowanie to zostało unieważnione. Ogłosimy kolejne postępowanie na to zadanie, ograniczając nieco zakres rzeczowy, nie będzie to jednak polegać na zmniejszeniu długości przebudowywanych dróg.
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie – wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i dokonane zostało zgłoszenie robót do Starostwa. Na początku kwietnia chcemy ogłosić przetarg. Zakładamy termin realizacji do końca sierpnia.
 • Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków – zlecone zostało wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin wykonania do końca marca. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2022 -2023.

  Aby nie utracić dofinansowania przetargi na te trzy zadania musimy ogłosić do 17 maja br.

 • Do 11 marca trwał nabór wniosków w ramach Polskiego Ładu. Złożyliśmy trzy wnioski:
  • Przebudowa dróg gminnych w gminie Baranów. Wniosek obejmuje 21 odcinków dróg, łącznie ok. 15,5 km dróg. Planowany koszt – 9.186.175 zł, udział własny 459.310 zł (5%). Realizacja w latach 2023-2024.
  • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Baranów. W ramach tego projektu zamierzamy wybudować odcinki oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej (wygon) oraz przy ul. Południowej, na które mamy dokumentacje – 12 lamp i 486 m linii kablowej. Planujemy również wymianę wszystkich lamp istniejącego oświetlenie na ledowe ( 350 sztuk), a ponadto instalację ok. 76 zestawów oświetleniowych na energię odnawialną. Planowany koszt 2.434.000 zł, udział własny 243.400 zł (10%). Realizacja w 2023 r.
  • Przebudowa pompowni wody w miejscowości Huta. Realizacja w latach 2022 - 2023. Planowany koszt 1.449.400 zł, udział własny 72.400 zł (5%).
 • W ramach ogłoszonego naboru na przebudowę dróg dojazdowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożyliśmy wniosek na drogę w miejscowości Kozioł (Kaliskie), położoną na działce nr 522, odcinek o długości 468 m. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Czekamy na rozstrzygnięcie merytoryczne.
 • W budżecie gminy zaplanowaliśmy szereg znaczących inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym. Jednak z niepokojem obserwujemy skokowy wzrost cen realizacji robót budowlanych związany sytuacją międzynarodową - wojna Rosji z Ukrainą. Kalkulując ceny do zgłaszanych wniosków o dofinansowanie zakładaliśmy znaczący wzrost cen, ale jednak nie w aż tak dużym stopniu. Stąd dzisiaj trudno powiedzieć w jakim zakresie planowane inwestycje będziemy mogli zrealizować.
 • Zakończona została inwestycja pod nazwą Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów. Wykonano zgodnie z umową 42 instalacje. Odbioru końcowego dokonano w dniu 24 marca 2022 r.  Wszystkie instalacje zostały zgłoszone do Zakładu Energetycznego.
 • W związku z wojną w Ukrainie do Polski napływa olbrzymia fala uchodźców z tego kraju. Znaleźli się oni także na terenie naszej Gminy. Szacujemy, że jest to na dzisiaj ok. 53 osób, w tym ok. 32 dzieci. Przebywają oni w gościnie u naszych mieszkańców. Nie mamy jako Gmina obiektów, w których moglibyśmy zapewnić pobyt uchodźców. Dzieciom zapewniamy możliwość nauki w naszej Szkole – obecnie uczęszcza 9 dzieci. Działania w zakresie pomocy uchodźcom koordynuje GOPS.
 • W ogłoszony konkursie na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna wpłynęła jedna oferta złożona przez UKS Laskowia Baranów. Planowana dotacji z budżetu Gminy - 15.000 zł. Oferty została zweryfikowana pozytywnie i Klub otrzymał dotację. Umowa zostanie podpisana w dniu 31 marca.
 • W dniu 16 marca ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie. Oferty można składać do dnia 20 kwietnia. Ogłoszenie jest na stronie internetowej Gminy, było też w Tygodniku Wspólnota Puławska i w Dzienniku Wschodnim.
 • W dniu 22 marca obiekt przebudowywanej plebanii w Baranowie zwizytował Lubelski Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski. Spotkanie było poświęcone omówieniu realizacji prac pod kątem ochrony konserwatorskiej. Konserwator Zabytków wniósł o zachowanie jak największej liczby elementów oryginalnych, w tym takich, które nie były ujęte w dokumentacji jako elementy do zachowania czy otworzenia, np. fragmenty podłogi drewnianej, elementów konstrukcji dachu, co najmniej jednego oryginalnego okna. Ustalono również kolorystykę budynku: ściany białe, dach i rynny oraz drzwi brązowe, ganek i weranda kolor drewna.
 • Wojewoda Lubelski wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia i unieważnił zapisy przyjętego na poprzedniej sesji Regulaminu miejsca handlowania przez rolników - parking przy ul. Rynek. Wojewoda zakwestionował legalność zapisów Regulaminu dotyczących zakazu handlu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi, zakazu gier hazardowych oraz informację o tym, że tym terenem zarządza Urząd Gminy. Wojewoda uważa, że te zakazy wynikają z przepisów wyższego rzędu i nie można ich powtarzać w Regulaminie, a o tym kto zarządza takim terenem powinien decydować Wójt a nie Rada Gminy.


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.