Historia zmian : Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2024 r. (OŚ.6220.7.8.2023-2024)

Data utworzenia:  2024-01-19 13:53:14   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Baranów,

zawiadamia strony postępowania

1) o zmianie zakresu oraz nazwy przedsięwzięcia z: „Uruchomienie instalacji odzysku metali szlachetnych i kolorowych z elementów elektronicznych i magazynów energii przy ulicy Tartacznej w Baranowie – dz. nr ewid. 2694/6 obręb Baranów, gmina Baranów”, na: „Uruchomienie instalacji odzysku metali szlachetnych i kolorowych z magazynów energii przy ulicy Tartacznej w Baranowie – dz. nr ewid. 2694/6 obręb Baranów, gmina Baranów”, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek firmy Lijon Sp. z o.o., z siedzibą ul. Długa 5/111, 20 – 346 Lublin; 

2) o ponownym wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów http://bip.gminabaranow.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w miejscowości Baranów, gdzie przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.