Historia zmian : Komunikat Wójta Gminy

Data utworzenia:  2010-12-23 12:08:31   Użytkownik:  Jarosław Michna

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY BARANÓW
z dnia 23 grudnia 2010 roku

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) przedstawia projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z trybem przyjętym uchwałą Nr XLV/377/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 roku, Nr 85, poz. 1554 ze zm.).

Uwagi, wnioski i opinie w/w organizacji należy przekazywać w formie ustalonej przywołaną powyżej uchwałą Rady Gminy Baranów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.

Wójt Gminy Baranów
(inż.) Robert Gagoś

Projekt uchwałyPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.