Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 4 lutego 2022 r. (OŚ.6220.1.5.2022)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373), niniejszym zawiadamia się, że Wójt Gminy Baranów wydał  w dniu 04 lutego 2022 r. decyzję w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi gminnej nr 107423L na odcinku od km 2+946,70 do km 4+467,00 w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zamościu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów; pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości podaje się informację, że zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy OOŚ dane o niniejszej decyzji zamieszczono w publiczne dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie. Informacja o publicznie dostępnym wykazie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-04 10:17:23
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-02-04 10:17:23
Odsłon: 838
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.