Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 maja 2022 r. (OŚ.6220.3.8.2022)

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373), Wójt Gminy Baranów zawiadamia strony postępowania, że dokumentacja zebrana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ok. 1 MW wraz ze stacją transformatorową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Huta” dostępna jest w Urzędzie Gminy Baranów przy ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów, pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowane strony mają możliwość zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baranów w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 14 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Baranów.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-11 11:34:33
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-05-11 11:34:33
Odsłon: 756
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.