Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Obwieszczenia i zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 01.02.2023r. (OŚ.6220.3.2.2023)

Stosownie do art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) oraz art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Inwestora dla przedsięwzięcia pn.:

 Przebudowa drogi gminnej nr 112872L na odcinku długości 2561,40 mb w msc. Śniadówka”

oraz o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz ewentualne określenie zakresu raportu.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Ponadto informuję, iż przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod nr A/3/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Baranów ul. Rynek 14, pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baranów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów http://bip.gminabaranow.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w miejscowości Śniadówka, gdzie przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 13:54:35
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-02-01 13:54:35
Odsłon: 484
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.