Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 14 lutego 2023 r. (OŚ.6220.7.3.2022-2023)

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 36 § 1 i art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),

 zawiadamiam,

 że prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewid. 355/4, obręb Łukawka, gmina Baranów” nie może być załatwione w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.  

Planowany termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 31 marca 2023 r.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-14 08:47:36
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-02-14 08:47:36
Odsłon: 438
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.