Wykaz danych o środowisku i jego ochronie - Postanowienia

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 20 października 2017 r. (OŚ.6220.1.19.2017)

Postanowienie

Wójt Gminy Baranów działając na postawie art. 31 § 2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

Postanawia

uznać Stowarzyszenie "Przeszłość – Przyszłości" z siedzibą: ul. Kołłątaja 56/2, 24 – 100 Puławach jako stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)".

Uzasadnienie

W dniu 16 października 2017r. do Wójta Gminy Baranów wpłynął wniosek Stowarzyszenia "Przeszłość – Przyszłości" zgłaszającego chęć uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)".

Zgodnie z przepisem art. 31 § 2 organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz statutu Stowarzyszenia "Przeszłość – Przyszłości" należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające uznanie w/w stowarzyszenia za stronę w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 13:11:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-10-20 10:01:15
Odsłon: 2520
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.