Poradnik interesanta - Alkohol

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. organizacyjno-kadrowych
Pokój nr 19
tel. (81) 883 40 27 wew. 25

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyprzedaż napojów alkoholowych:

Wniosek o wyprzedaż napojów alkoholowych

 • Załączniki:
  • Protokół inwentaryzacji (ilościowo - wartościowej wg ceny sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów,
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa:
  • ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
 2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynoszą:
  • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Wymienione opłaty wnosi na rachunek Urzędu Gminy Baranów nr 84 8736 0006 2004 0081 6975 0001.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.).
 2. Art. 75 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.)
 3. Art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 1635 z poźn. zm.)

Uwagi

 1. Odbiór zezwoleń osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników w pok.19.
 2. Dokumenty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione musza być (po pisemnym wezwaniu) uzupełnione w ciągu 7 dni.

O czym warto pamiętać?

Cofnięcie zezwolenia

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w m.in. przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w m.in. przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie gminy:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych,
 • protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
 • pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej

Ważne:

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Przepisy karne

Sprzedając alkohol bez zezwolenia popełniamy przestępstwo, które – według Kodeksu Karnego – jest zagrożone grzywną. Sąd wymierza grzywnę w stawkach dziennych. W razie złamania przepisów sąd może orzec także o przepadku napojów alkoholowych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Jeśli firma nie przestrzega przepisów, może jej zostać cofnięte zezwolenie. Należy pamiętać, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. Według artykułu 43 ww. ustawy sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

Grzywną może też zostać ukarany kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa.

W razie złamania przepisów można orzec:

 • przepadek napojów alkoholowych,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

O czym jeszcze warto pamiętać

 1. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.
 2. W myśl artykułu 14 ww. ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
 3. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 12:35:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-09 09:30:49
Odsłon: 4220
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.