Poradnik interesanta - Infrastruktura drogowa, transport publiczny, archiwum zakładowe

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
poniedziałek godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek godz. 7:00-15:00

Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury drogowej i gminnych obiektów budowlanych, transportu publicznego i archiwum zakładowego

I piętro, pokój nr 2
tel. +48 (81) 883 40 27 wew. 21

Wymagane dokumenty

Lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do Wójta Gminy Baranów. Do wniosku należy dołączyć:

  • dwie kserokopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 z wkreśloną lokalizacją infrastruktury technicznej,
  • kserokopie protokołu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej lub opinie gestorów- na żądanie zarządcy drogi,
  • decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi,
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, PESEL
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów: Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli Filia w Baranowie Nr 84873600062004008169750001. 

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Baranów znajdują się na stronie internetowej www.gminabaranow.pl w zakładce „Samorząd/Ochrona danych osobowych”.

https://www.gminabaranow.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych

Dodatkowe informacje

Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-26 13:05:36
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-01-26 13:02:04
Odsłon: 505
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.