Poradnik interesanta - Infrastruktura drogowa, transport publiczny, archiwum zakładowe

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
poniedziałek godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek godz. 7:00-15:00

Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury drogowej i gminnych obiektów budowlanych, transportu publicznego i archiwum zakładowego

I piętro, pokój nr 2
tel. +48 (81) 883 40 27 wew. 21

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Do wniosku należy dołączyć:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  3. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
  4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis – 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów: Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli Filia w Baranowie Nr 84873600062004008169750001. 

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Baranów znajdują się na stronie internetowej www.gminabaranow.pl w zakładce „Samorząd/Ochrona danych osobowych”.

https://www.gminabaranow.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych

Dodatkowe informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Wójt Gminy Baranów orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 12:00:59
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-01-27 12:00:12
Odsłon: 530
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.