Poradnik interesanta - Zagospodarowanie przestrzenne, gosp. gruntami, gosp. odpadami komunalnymi i ochrona środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Pokój nr 14
tel. (81) 883 40 27 wew. 13

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wersja do edycji)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wersja do druku)

Do wniosku należy dołączyć w 3 egzemplarzach:

 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 2. dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7 pkt 1 - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony
 3. informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy, tj.:
  • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
  • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
  • rodzaj technologii,
  • ewentualne warianty przedsięwzięcia,
  • przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  • rozwiązania chroniące środowisko,
  • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
  • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 4. raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1
 5. w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy

30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni.
Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 14:50:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-12 14:34:17
Odsłon: 3381
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.