Poradnik interesanta - Alkohol

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. organizacyjno-kadrowych
Pokój nr 19
tel. (81) 883 40 27 wew. 25

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Załączniki:
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • Decyzja właściwego Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,
 • na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł,
 • na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 2100 zł.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Termin płatności w 3 równych ratach płatnych do dnia: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.).

Uwagi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

 • dla punktu detalicznego na 5 lat,
 • dla punktu gastronomicznego na 4 lata.

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 12:35:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-09 09:17:20
Odsłon: 3749
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.