Poradnik interesanta - Urząd Stanu Cywilnego i Działalność Gospodarcza

Zgromadzenia publiczne

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. obywatelskich i USC
Pokój nr 3
tel. (81) 883 40 27 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Sekretarz Urzędu Gminy Baranów
Pokój nr 11
tel. (81) 883 40 27 wew. 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie organu gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, w którym organizator podaje:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z tą osobą;
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator je zaplanował;
 2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
 4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (wersja edytowalna .doc)

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowania uproszczone

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowania uproszczone (wersja edytowalna .doc)

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
 2. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

Uwagi

 1. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. W przypadku jego wyznaczenia informuje o tym fakcie organizatora zgromadzenia.
 2. W przypadku organizowania zgromadzenia na podstawie Rozdziału 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach "Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń" zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy przesłać do:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie
20-072 Lublin
ul. Lubomelska 1/3
tel. 081-532-70-97
faks 081-532-75-68, 081-742-47-74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 12:12:37
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-11-12 11:46:56
Odsłon: 3424
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.