Uchwały Rady Gminy VIII kadencji - lata 2018-2023

Sesja VII - 31.05.2019 r.

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę powiatową

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Baranów oraz zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy Baranów

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Programowej działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Baranowie

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Programowej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za 2018 rok "Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2017 - 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2019 rok

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-05 09:07:55
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-05-24 16:40:51
Odsłon: 785
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.